O bolnici

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb (Special Hospital for Children with Neurodevelopmental and Motor Disorders, Zagreb )

 

Vizija

Vizija Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama je postati vodeći, suvremeni habilitacijski centar za djecu s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama u regiji. Pružiti našim pacijentima okvir za funkcionalan rast i razvoj kako bi dosegli svoj maksimum uz osmijeh na licu.

 

Misija

Misija je osigurati kvalitetnije uvjete rada, poticati pozitivnu i poticajnu komunikaciju među zaposlenicima i pacijentima te njihovim skrbnicima, nastaviti stručno usavršavati djelatnike, poticati intersektorsku suradnju s drugim ustanovama kako bi zadovoljili potrebe naše dječje populacije pacijenata i njihovih skrbnika.

 

Kratka povijest

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, kakvu danas poznajemo, osnovana je kao Zavod za djecu invalide 28. lipnja 1946. godine. Zavod je zbrinjavao djecu stradalu u Drugom svjetskom ratu te je imao svoj operativni i rehabilitacijski odjel. Godine 1960. kada je operativni trakt preseljen na Kliniku za ortopediju, Zavod je registriran kao Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju djece invalida. U početku se na Zavodu provodila rehabilitacija djece invalida nakon preboljele dječje paralize (poliomijelitisa), a zatim rehabilitacija djece s cerebralnom paralizom. Osamdesetih godina, točnije od 1984. godine, u našoj se bolnici počinje s habilitacijom neurorizične djece koja i danas čine većinu naših pacijenata. Jedina smo specijalizirana bolnica ne samo u Zagrebu nego i u Hrvatskoj koja se bavi sustavnim praćenjem i habilitacijom neurorizične djece. U bolnici se habilitiraju i djeca s cerebralnom paralizom u dobi do 18. godina.

 

Koja su to neurorizična djeca?

Neurorizično je ono novorođenče koje je zbog određenih komplikacija u trudnoći, prilikom poroda ili neposredno nakon poroda moglo zadobiti perinatalno oštećenje mozga. Svako deseto novorođenče ima neke od ovih komplikacija, a oko tri posto novorođenčadi osobito je podložno razvoju perinatalnog oštećenja mozga i njih izdvajamo kao visokoneurorizičnu novorođenčad. Spomenuta perinatalna oštećenja mozga jesu neprogresivna oštećenja, stoga kompenzacijski procesi plastičnosti i maturacije mogu dovesti do funkcionalnog oporavka ako se primijeni pravovremena habilitacija. Zbog toga se u dogovoru s rodilištima ova djeca odmah kod otpusta iz rodilišta upućuju u našu Dnevnu bolnicu za visokoneurorizičnu djecu gdje se uključuju u programe praćenja i rane intervencije i rane habilitacije.

 

Ustroj Bolnice

Služba za razvojnu neurologiju
Odjel majka - dijete
Dnevna bolnica odjela majka – dijete
Odjel za neurofiziološku dijagnostiku (UZV, EEG, EVP-VEP, ABR)
Polikliničko - konzilijarna neuropedijatrijska ambulanta i dnevna bolnica za visokoneurorizičnu djecu

Služba za rehabilitaciju razvojne dobi
Odjel dojenčadi i male djece i dnevna bolnica
Odjel djece školske dobi i dnevna bolnica
Polikliničko konzilijarna fizijatrijska ambulanta i dnevna bolnica
Jedinica robotske terapije

 

Lokacije

Bolnica djeluje na četiri lokacije: Goljak 2, Zelengaj 37, Banjavčićeva 16 i Zavrtnica 28.

 

Na Goljaku su smještene Polikliničko - konzilijarne neuropedijatrijske i fizijatrijske ambulante, Odjel za neurofiziološku dijagnostiku (UZV, EEG, EVP-VEP, ABR) te tri dnevne bolnice: Dnevna bolnica za visokoneurorizičnu djecu, Dnevna bolnica dojenčadi i male djece te dio Dnevne bolnice djece školske dobi.

Na Zelengaju su smješteni bolnički odjeli (Odjel dojenčadi i male djece i Odjel majka – dijete), dvije dnevne bolnice: Dnevna bolnica za robotsku terapiju i Dnevna bolnica majka – dijete te dio Odjela za neurofiziološku dijagnostiku (UZV, EEG). U danima liječničkih dežurstava odrađuju se Polikliničko - konzilijarne neuropedijatrijske i fizijatrijske ambulante.

Na lokacijama Centra za odgoj i obrazovanje Goljak Zavrtnica 28 i Banjavčićeva 16, Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama pruža usluge terapije u sklopu Dnevne bolnice djece školske dobi.

 

Broj djece o kojima skrbimo

Dnevno pružamo oko 700 raznih terapija.

U Dnevnim bolnicama imamo oko 140 djece; u Dnevnoj bolnici za visokoneurorizičnu djecu 10, za dojenčad i malu djecu 30, za školsku djecu 100 djece dnevno.

Na odjelu MAJKA – DIJETE bude hospitalizirano kroz tjedan dana 30-35 majki s djecom. U Poliklinici se obavi oko 10 000 pregleda godišnje.

 

Broj djelatnika

Broj zdravstvenih djelatnika je 143 koje čine deset liječnika, 28 fizioterapeuta, 20 radnih terapeuta , osam senzoričkih terapeuta, pet psihologa, osam edukacijskih rehabilitatora, 12 logopeda, 35 medicinskih sestara, osam elektrofizioloških tehničara u dijagnostici, osam terapeuti u jedinici robotske terapije i jedan socijalni radnik.

Broj nezdravstvenih djelatnika je 41.

 

Sudjelujemo u nastavi

KBC Rebro- Klinika za pedijatriju - PDS Pedijatrija - kolegij Neuropedijatrija.

Ministarstvo zdravstva – dio programa iz Specijalizacije iz Fizikalne medicine i rehabilitacije – područje Dječja Fizijatrija. Dio programa iz Specijalizacije Pedijatrija područje Kronično bolesno dijete i Fizikalna terapija.

Zdravstveno veleučilište – nastavna baza za Katedru za Fizikalnu terapiju i Katedru za Radnu terapiju.

ERF - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Želja nam je ostvariti status Centra izvrsnosti za Bobath terapiju, Centra izvrsnosti za Schroth terapiju i Centra izvrsnosti za robotsku terapiju, kao i Regionalnog registra za visokoneurorizičnu djecu.