Odjel djece školske dobi i dnevna bolnica

Voditelj odjela i dnevne bolnice

Antonio Vranjković, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

adresa: Goljak 2

 

Glavna sestra odjela i dnevne bolnice

Nives Hrestak, mag. med. techn.

adresa: Goljak 2

tel: 01/ 4925 226

email: skolski.odjel@sbgoljak.hr

 

U Dnevnoj bolnici djece školske dobi provodi se habilitacija pacijenata školskog uzrasta koji imaju

dijagnosticirane neurorazvojne, motoričke i pridružene jezično-govorne smetnje te kognitivne teškoće.

Habilitacija se provodi za svu djecu koja pohađaju nastavu u Centru za odgoj i obrazovanje Goljak, a

organizirana je na trima lokacijama:

- Goljak 2 (telefon: 01 4925 226)

- Banjavčićeva ulica 16 (mobilni telefon: 098 307 873)

- Zavrtnica 28 (mobilni telefon: 091 619 0104)

 

Voditelj tima jest liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije. Tijekom kontinuirane medicinske

habilitacije provode se: neurorazvojna fizikalna terapija prema Bobath konceptu, radna terapija,

logopedska terapija, redovito psihološko praćenje, psihosocijalni individualni i grupni rad sa socijalnim

radnikom te savjetovanje roditelja. Medicinsku skrb i njegu provode vrijedne medicinske sestre uz

asistenciju pomoćnog osoblja. U rad Odjela djece školske dobi i Dnevne bolnice uključeni su liječnici,

subspecijalist pedijatrijske neurologije i konzilijarni specijalist ortopedije, kao neizostavan dio tima koji

bitno utječe na kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite.

Većina djece nakon završenog osnovnoškolskog obrazovanja nastavlja s habilitacijom u drugim

ustanovama, ali jedan dio pacijenata provodi habilitaciju u našoj ustanovi do 21. godine života.