Edukacijska rehabilitacija

Voditeljica djelatnosti

Andreja Moslavac, mag. rehab. educ.

tel: 01/4925-220

adresa: Goljak 2

 

Edukacijsko - rehabilitacijska terapija djece s neurorazvojnim smetnjama

U našoj bolnici edukacijski rehabilitatori sastavni su dio multidisciplinarnog tima, sudjeluju u dijagnostičkim i terapijskim postupcima. Rad edukacijskog rehabilitatora usmjeren je na poticanje cjelokupnog psihomotornog razvoja djeteta s razvojnim rizikom ili s razvojnom teškoćom od najranije dobi.

Edukacijski rehabilitatori provode procjenu razvojnih miljokaza, edukacijsko-rehabilitacijsku terapiju, edukaciju i savjetovanje roditelja/skrbnika, izdaju nalaz i mišljenje o funkcioniranju djeteta. Nakon procjene razvojnih miljokaza, ukoliko je potrebno, dijete se uključuje u terapiju u kojoj edukacijski rehabilitator primjenjuje tehnike, metode i pristupe iz edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Postavljaju se kratkoročni i dugoročni ciljevi za dijete i određuju aktivnosti kojima se zadani ciljevi žele ostvariti (izrađuje se individualizirani program). 

Edukacijski rehabilitator prati napredak djeteta te redovito evaluira osmišljeni program. Provodi i suportivni i savjetodavni rad s obitelji, a prema potrebi surađuje s odgojno - obrazovnim ustanovama u koje je dijete uključeno. Provodi edukaciju za rad roditelja/skrbnika kod kuće. Rano uočavanje rizika kod djeteta koji upućuje na moguća odstupanja od tipičnog razvoja, prepoznavanje okolinskih prepreka i drugih nepovoljnih čimbenika za razvoj djeteta, neophodno je za ublažavanje i prevenciju daljnjih razvojnih teškoća.

 

Edukacijsko rehabilitacijska terapija po načelima Montessori pedagogije

Edukacijski rehabilitator u provedbi edukacijsko-rehabilitacijske terapije vodi se načelima Montessori pedagogije. Radi se o znanstveno utemeljenom načinu podučavanja čije je temeljno načelo individualni pristup djetetu s ciljem poticanja procesa samooblikovanja ili samoodgoja. To je globalna metoda kojom se nastoji ujednačiti opseg iskustva djece s teškoćama u razvoju, sprječavaju se sekundarni učinci primarnih teškoća i dijete s teškoćama u razvoju dobiva mogućnost samostalnog aktivnog ostvarenja svojih prirodnih potencijala. Okruženje u terapiji poticajno je, po mjeri djeteta, s didaktičkim materijalom koji potiče na spontanu aktivnosti, posjeduje kontrolu greške i poziva na aktivnost. Pripremljena okolina i spontanost ključni su za razvoj samostalnosti i osjećaja odgovornosti.

 

Procjena i habilitacija funkcionalnog vida

Procjena funkcionalnog vida obuhvaća procjenu vidnih funkcija te procjenu načina na koji dijete registrira i koristi vizualne informacije u komunikaciji, kretanju, orijentaciji i svakodnevnim vještinama. Uključuje otkrivanje rizika koji mogu dovesti do teškoća u vizualnom funkcioniranju djeteta (uslijed čega slijedi i provedba habilitacijskih postupaka). Edukacijski rehabilitator kod djeteta procjenjuje vidno-osjetne funkcije, okulomotoričke funkcije, vidno-selektivnu pažnju, vidno prepoznavanje, vidno-prostorne funkcije, vidno pamćenje, vidno-motoričke funkcije i brzinu obrade vizualnih informacija.

 

Terapija djece sa složenim komunikacijskim teškoćama – asistivna tehnologija

Ambulanta za asistivnu tehnologiju djeluje unutar  naše Bolnice od 22.10.2018.god. 
Prva komunikacijska ploča u Hrvatskoj postavljena je  u senzoričkom parku naše Bolnice u kolovozu 2019.god. 


Pod pojmom asistivne tehnologije (AT) podrazumijeva se bilo koji predmet, dio opreme ili sistem koji se koristi da bi se povećale, održale ili poboljšale funkcionalne mogućnosti pojedinca.
Kontinuirano se prati razvoj asistivih tehnologija, te se kroz ambulantu nudi kvalitetna procjena i implementacija optimalnog netehničkog, niskotehnološkog i/ili visokotehnološkog sredstva za komunikaciju, igru, učenje.
Korisnici usluga koje se nude kroz  ambulantu za AT su  djeca sa složenim komunikacijskim potrebama, te djeca sa razvijenim komunikacijskim vještinama, ali otežanom motorikom i/ili pridruženim sekundarnim poteškoćama koje otežavaju pisanje, čitanje, računanje, pamćenje, razumijevanje.
Edukacijski rehabilitator u ambulanti za AT provodi: 
Procjenu statusa korisnika u odnosu na AT ( opservacijsko - dijagnostički postupak, evaluacijski test za procjenu potreba za AT, informiranje, educiranje, savjetovanje roditelja prije i tijekom implementacije odabranog instrumentarija, programiranje asistivnih rješenja za pristup komunikacijskim pomagalima, edukacija, suradnja sa stručnim suradnicima prema potrebi ( vrtići,škole..).
Kategorizacija ( namjena ) asistivnih tehnologija: pozicioniranje, mobilnost,  potpomognuta komunikacija ( PK ), pristup računalu, prilagođene igračke/igre, prilagođena okolina, pomagala za nastavu.
Pozicioniranje je prvi preduvjet za uspješnu implementaciju ostalih sastavnica u AT kao što je npr. potpomognuta komunikacija ili pristup računalu.

Veliki dio intervencija kroz ovu ambulantu odnosi se upravo na procjenu i probir optimalnog sredstva za poticanje komunikacije kao nezaobilaznog preduvjeta uspješne integracije i participiranja djeteta u užem i širem okruženju (vrtić,škola). Koristi se potpomognuta komunikacija bez pomagala ( znakovanje, geste, facijalna ekspresija..) i sa pomagalima - niskotehnološka i visokotehnološka sredstva . 
Kroz sveobuhvatnu procjenu određuju se optimalna pomagala za pristup računalu, što je od iznimne vrijednosti prilikom usvajanja akademskih vještina ( čitanja, pisanja, računanja) kod djece sa motoričkim i višestrukim teškoćama. U okviru programa računalne daktilografije omogućava se individualna prilagodba metoda i načina uvođenja kao i korištenja informacijsko –komunikacijske tehnologije i asistivne tehnologije u svakodnevnom životu naših pacijenata.

Najvažnija aktivnost svakog djeteta je igra. Pomoću različitih prilagođenih igračaka ( sklopke) omogućava se djetetu samostalnost u igri neovisno o njegovom motoričkom statusu.