Prava pacijenata

Pristup medicinskoj dokumentaciji

Sukladno čl. 23. i 24. Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08) pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na dijagnostiku i liječenje njegove bolesti. Medicinska dokumentacija koja se uručuje pacijentu po završenom liječničkom pregledu, odnosno po završenom liječenju ne naplaćuje se, ali pacijent ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije.

U slučaju smrti pacijenta, ako to pacijent nije za života izrijekom zabranio, pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju ima bračni drug pacijenta, izvanbračni drug, punoljetno dijete, roditelj, punoljetni brat ili sestra te zakonski zastupnik, odnosno skrbnik pacijenta. Ove osobe imaju pravo o svom trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije. Protivljenje uvidu u medicinsku dokumentaciju pacijent daje pisanom izjavom solemniziranom od javnog bilježnika.

I. UZ ZAHTJEV JE POTREBNO PRILOŽITI

Kada zahtjev podnosi osoba koja je ujedno pacijent: – preslika važeće osobne iskaznice.

Kada zahtjev podnosi osoba koja nije ujedno i pacijent za kojeg se traži medicinska dokumentacija, a koja je ovlaštena za uvid u preslik dokumentacije:

II. RJEŠAVANJE PO ZAHTJEVU

Zahtjev se predaje ispunjenjem obrasca koji se nalazi na dnu stranice uz koji se prilaže navedeno u točki I.

Podnositelj zahtjev i navedeno u točki I. predaje

Zahtjevi se rješavaju najkasnije u roku 15 radnih dana od dana zaprimanja istih, a u slučaju da je potrebno dulje vrijeme za rješavanje, podnositelje zahtjeva se o tome obavještava telefonskim putem odnosno putem elektroničke pošte navedene u zahtjevu uz navođenje novog roka za rješavanje zahtjeva.

U slučaju da je Zahtjev nepotpun/neuredan, podnositelj se u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva poziva da isti dopuni/uredi. Podnositelj zahtjeva se na dopunu poziva telefonskim putem odnosno putem elektroničke pošte.

 

Zamolba za izdavanje medicinske dokumentacije

 

Pristup Zakonu o zaštiti prava pacijenata možete naći ovdje:

https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata