Odjel dojenčadi i male djece i dnevna bolnica

Voditeljica Odjela i Dnevne bolnice

Senka Fruk, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Glavna sestra Odjela i Dnevne bolnice

Kata Brdek, bacc. med. techn.

tel. odjela 01/4925 266

tel. dnevne bolnice 01/4925 228 

 

Odjel dojenčadi i male djece

Zelengaj 37

Na Odjelu dojenčadi i male djece provodi se stacionarna habilitacija djece kod koje postoji potreba za intenzivnom neurorazvojno-stimulativnom terapijom i gdje ne postoje drugi organizacijski načini uključivanja djece u habilitaciju. Hospitalizacija na Odjelu privremena je i traje dok traje habilitacija te nije predviđena kao mjesto trajnog zbrinjavanja.

Habilitaciju provodi tim stručnjaka: fizioterapeut, radni terapeut, terapeut senzoričke integracije, edukacijski rehabilitator, logoped i psiholog. Za vrijeme boravka djeca su pod kontinuiranim zdravstvenim nadzorom medicinskog osoblja. U radu s djecom pridržavamo se svih pravila medicinske njege i skrbi. Djeca su pod redovitim kontrolama različitih specijalista unutar ustanove i suradnih bolnica ovisno o individualnim potrebama svakog djeteta.

Na zahtjev roditelja ili institucija koje su zakonski skrbnici djece Odjel izdaje potrebnu medicinsku dokumentaciju za vještačenja, upise u školu, udomljavanja i posvajanja.

 

 

 

Dnevna bolnica Odjela dojenčadi i male djece

Goljak 2

Dnevna bolnica Odjela dojenčadi i male djece ( u daljnjem tekstu DB ODiMD ) predstavlja organizirani vid intenzivne habilitacije djece s neuromotornim kašnjenjima i  i odstupanjima. Obzirom na intenzitet i zahtijevnost  namjijenjen je djeci životne dobi  iznad 15 mj. s već etabliranim deficitima i  s perspektivnim razvojnim potencijalima.  
Habilitacija u DB ODiMD traje 1 godinu (6 ciklusa). 

Preporuke za uključenje u programe DB ODiMD daje fizijatar poliklinike SB Goljak. Habilitacija u DB organizirana je  u ciklusima koji traje jedan kalendarski mjesec.  Tijekom tog perioda  dijete je uključeno u  najmanje tri individualne terapije u slijedu. Po završetku jednomjesečnog ciklusa slijedi terapijska pauza u jadnakom trajanju (1 mj). Nakon pauze dijete se ponovno uključuje u novi ciklus liječenja pa sve do završetka liječenja u DB. 

Habilitaciju provodi tim kojeg čine: liječnik  spec. fizijatar, Voditelj DB, med. sestra DB, certificirani fizioterapeuti, certificirani radni terapeuti, defektolog, certif. terapeuti Senzorične integracije, logoped, psiholog, socijalni radnik. 

Roditelj je član proširenog tima i aktivni sudioik i suporet u provođenju terapija.

Više o organizaciji rada Dnevne bolnice