Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22).

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 

*NAPOMENA:

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Službenik za informiranje zaprima zahtjeve vezane isključivo uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama, s tim da isto isključuje pristup medicinskoj dokumentaciji i upite o zdravstvenom stanju hospitaliziranih pacijenata, vremenu čekanja na nalaze, naručivanju na zdravstvene preglede, brojeve telefona i dostupnost liječnika, i sl.

Temeljem čl. 13. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, obavještavamo javnost o osobi imenovanoj za primanje i rješavanje zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama: Kristina Parać, mag. oec. Tel/mail: 01/4925-211, tajnica@sbgoljak.hr

Rješanjavnje o zahtjevu na pristup informaciji:

Na temelju zahtjeva za pristup informaciji, tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Naknada za pristup informacijama:

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe. U skladu s čl. 19. st. 2. Zakona, Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriteriji za određivanje visine naknade i način naplate naknade naplaćuju se sukladno kriterijima iz čl.19. st.3. Zakona, te Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 141/22).

 

KATALOG INFORMACIJA

ODLUKA O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.

 

PRAVO NA PRISTUP MEDICNISKOJ DOKUMENTACIJI

Temeljem čl. 23. Zakona o zaštiti prava pacijenata – pacijent ima pravo na pristup cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji koja se odnosi na njega odmah po završenom liječenju i ne naplaćuje se.

Pacijent ima pravo o svome trošku zahtijevati presliku medicinske dokumentacije koju je prethodno već dobio.