Polikliničko konzilijarna fizijatrijska ambulanta i dnevna bolnica

Voditeljica

Mirna Tomašković, dr. med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Poliklinička fizijatrijska skrb odvija se na dvjema lokacijama (Goljak 2 i  Zelengaj 37) u pet specijalističkih fizijatrijskih ambulanti u kojima rade specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije s užim područjem rada u dječjoj habilitaciji i rehabilitaciji.

Radno vrijeme ambulanti jest od ponedjeljka do petka od 7 do 20 sati. 

Područje rada fizijatrijskih ambulanti obuhvaća: pregled i evaluaciju neuromotornog statusa djeteta, pregled koštanozglobnog sustava, procjenu razvojnog rizika, procjenu funkcionalnog statusa, određivanje vrste i intenziteta neurorazvojne terapije, praćenje neurorazvojne terapije, procjenu potrebe i opskrbu ortopedskim pomagalima te edukaciju i savjetovanje o provođenju terapija. 

Rehabilitacijski tim čine: liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, liječnik specijalist pedijatrije – subspecijalist pedijatrijske neurologije, logoped, psiholog, edukacijski rehabilitator, fizioterapeut, radni terapeut i terapeut senzoričke integracije. Sastavni i nezamjenjiv dio tima jesu roditelji, a rehabilitacijski je pristup individualan i sveobuhvatan s ciljem ostvarenja maksimalnog potencijala svakog djeteta. 

Naručivanje za pregled provodi se putem e-maila ili telefonom (potrebna je uputnica A1 za prvi pregled, uputnica A2 za kontrolni pregled ili uputnica D1 za pregled i ambulantno liječenje).