Polikliničko-konzilijarna neuropedijatrijska ambulanta i dnevna bolnica za visokoneurorizičnu djecu

Voditeljica 

Prim. dr. sc. Helena Kapitanović Vidak, dr. med., spec. pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske neurologije

 

Dnevna bolnica za visokoneurorizičnu djecu

U Dnevnu bolnicu za visokoneurorizičnu djecu uključuje se novorođenčad s visokoneurorizičnim čimbenicima za neurorazvojno odstupanje i novorođenčad s prisutnim neurorazvojnim smetnjama. Navedene čimbenike rizika i smetnje procjenjuje subspecijalist neuropedijatar uvidom u perinatalnu anamnezu, kliničkim pregledom i ultrazvukom mozga. Novorođenčad se upućuje u Dnevnu bolnicu na unaprijed dogovorene termine odmah po otpustu iz rodilišta. Uz informacije o stanju djeteta roditelji odmah dobivaju i termin za pregled u Dnevnoj bolnici. 

U sklopu boravka u Dnevnoj bolnici koji traje tjedan dana djeca su uključena u program rane intervencije (ranog otkrivanja i habilitacije). Navedeni program provode visokoeducirani stručnjaci koji pregledima i pretragama izdvajaju ovu posebno ugroženu novorođenčad s ciljem sprječavanja ili ublažavanja posljedica perinatalnog oštećenja mozga. Program uključuje:

Djelatnici Dnevne bolnice djece visokog neurorizika jesu:

Uz sve navedene stručnjake ključnu ulogu ima i roditelj kao neizostavni član tima koji se educira za rad s djetetom kod kuće.

Visokoneurorizično dijete prati se redovitim kontrolnim pregledima svakih šest do osam tjedana. Ovisno o odstupanjima dijete se uključuje ili u programe stimulacije ili u programe habilitacije u segmentu odstupanja. U dobi od godinu dana, ako je razvoj uredan, dijete se vraća na praćenje nadležnom pedijatru, a na kontrolnu neurorazvojnu procjenu dolazi jednom godišnje. Ako dijete odstupa u razvoju, uključuje se u program Dnevne bolnice odjela dojenčadi i male djece ili u habilitaciju putem Polikliničko-konzilijarne fizijatrijske ambulante.