O nama

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb (Special Hospital for Children with Neurodevelopmental and Motor Disorders,Zagreb )

 

Kratka povijest

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, kakvu danas poznajemo, osnovana je kao «Zavod za djecu invalide» 28. lipnja 1946. godine. Zavod je zbrinjavao djecu – stradalu u Drugom svjetskom ratu. Imao je svoj operativni i rehabilitacijski odjel. 1960.godine, kada je operativni trakt preseljen na Kliniku za ortopediju, Zavod je registriran kao Zdravstvena ustanova za rehabilitaciju djece invalida. U početku, za rehabilitaciju djece invalida nakon preboljele dječje paralize – poliomijelitisa, a poslije za djecu s cerebralnom paralizom. Osamdesetih godina ( od 1984.g.) u našoj Bolnici se počinje sa habilitacijom neurorizične djece koja su i danas većina naših pacijenata. Jedina smo Specijalizirana bolnica ne samo u Zagrebu nego i u Hrvatskoj koja se bavi sustavnim praćenjem i habilitacijom neurorizične djece.

Koja su to neurorizična djeca?

Novorođenčad koja su imala neke od komplikacija u trudnoći, porodu ili neposredno nakon poroda. Svako deseto novorođenče ima neke od ovih komplikacija, a oko 3% novorođenčadi je osobito podložno razvoju perinatalnog oštećenja mozga, njih izdvajamo kao visokoneurorizičnu novorođenčad. Ova perinatalna oštećenja mozga su neprogresivna oštećenja i zbog toga kompenzacijski procesi plastičnosti i maturacije mogu dovesti do funkcionalnog oporavka, ako se primjeni pravovremena habilitacija.Zbog toga se u dogovoru s rodilištima ova djeca odmah kod otpusta iz rodilišta upućuju u našu Dnevnu bolnicu za visokoneurorizičnu djecu gdje se uključuju u programe praćenja i rane intervencije.

Ustroj Bolnice:

Dnevnu bolnicu za visokoneurorizičnu djecu

Dnevnu bolnicu za predškolsku djecu

Dnevnu bolnicu za školsku djecu

Polikliničo konzilijarne ambulante

Dijagnostičke ambulante

Odjel Majka – dijete.

 

Lokacije

Danas Bolnica radi na dvije lokacije : GOLJAK 2 i ZELENGAJ 37

Na Goljaku je smještena polikliničko-konzilijarna zaštita i Dnevne bolnice, a na Zelengaju bolnički odjeli.

 

 

 

 

Dnevna bolnica za visokoneurorizičnu djecu

U Dnevnu bolnicu za visokoneurorizičnu djecu upućuju se novorođenčad na unaprijed dogovorene termine odmah po otpustu iz rodilišta. Neonatolozi na temelju anamnestičkih i kliničkih čimbenika rizika i ranog neonatalnog UZ mozga izdvajaju visokoneurorizičnu djecu,

Roditelji uz informacije o stanju djeteta dobivaju odmah termin za pregled u našoj Dnevnoj bolnici. Program ranog otkrivanja i rane habilitacije provodi tim visokoeduciranih stručnjaka koji pregledom i pretragama izdvajaju ovu posebno ugroženu novorođenčad i rano ih uključuju u za njih adekvatne programe habilitacije, sve s ciljem da se spriječe ili ublaže posljedice perinatalnog oštećenja nezrelog mozga. Multidisciplinarni tim čine: liječnici : neuropedijatar, fizijatar i terapeuti: fizioterapuet, radni terapeut, terapeut za senzoričku integraciju, psiholog, logoped, defektolog, medicinske sestre i socijalni radnik. Neizostavni član tima je i roditelj koji se educira za rad s djetetom kod kuće. Visokoneurorizično dijete se uključuje u praćenje, kontrolni pregledi su svakih 6-8 tjedana,a ovisno o odstupanja kod djeteta ono se uključuje samo u programe stimulacije ili u programe habilitacije u segmentu u kojem dijete odstupa. U dobi 2 godine ukoliko je razvoj djeteta uredan, dijete se vraća na praćenje nadležnom pedijatru, a na kontrolnu neurorazvojnu procjenu dolazi 1x godišnje.Ukoliko dijete odstupa u razvoju uključuje se ovisno o odstupanju u program Dnevne bolnice za predškolsku djecu ili u ambulantnu habilitaciju.

 

Dnevnu bolnicu za predškolsku djecu

Djeca su uključena u Program multidisciplinarne habilitacije: fizioterapeut, radni terapeut, SI terapeut, logoped, defektolog, psiholog ovisno o odstupanju djeteta. Fizikalnu terapiju provode posebno educirani terapeuti po Bobath i/ ili Vojta metodi. Radna terapija je pretežno usmjerena na finu motoriku, SI provodimo u posebno opremljenom prostoru ako procjenom SI terapeuta nađemo da dijete ima poremećaj senzoričke integracije. Logoterapija uključuje po potrebi i postupke alternativne i augmentativne terapije. Rad psihologa je osim procjene kognitivnog statusa usmjeren i na rad s roditeljima.

 

Dnevna bolnica za školsku djecu

Ako su kod neurorizičnog djeteta prisutna teška perinatalna oštećenja mozga i unatoč rano započetoj habilitaciji ne uspijemo dobiti potpuni funkcionalni oporavak, dijete će razviti jedan od oblika CP. Ali i tada je potrebno nastaviti s habilitacijom kako bi se kod djeteta postigao maksimalni potencijal. Ovi habilitacijski programi imaju za cilj omogućiti djetetu s CP što lakšu i što bolju integraciju u redovnu sredinu, u svakodnevni život. I ovu habilitaciju provodimo multidisciplinarno ( fizioterapeut, radni terapeut, logoped, defektolog, psiholog), naravno ovisno o potrebama djeteta. Fizioterapeuti provode fizikalnu th. po Bobath metodi za odrasle, računalno potpomognutu fizikalnu terapiju, izokinetičku i vibracijsku terapiju. Sada je tijeku uvođenje robotske terapije, nadamo se da ćemo u skoroj budoćnosti (ovisno o financijskim sredstvima) osigurati djeci s CP kojima je potrebnoi ovaj oblik terapije. Radni terapeuti u posebno prilagođenim prostorima s djetetom školske dobi rade na usvajanju svakodnevnih vještina. Po potrbi uključuje se socijalni radnik naše Bolnice.

U krugu Bolnice nalazi se i Centar za odgoj i obrazovanje Goljak gdje djeca s CP stiču osnovno školsko obrazovanje po individualiziranim programima.

 

Polikliničko konzilijarne ambulante

U sklopu Poliklinike imamo fizijatrijske i neuropedijatrijske ambulante za pregled pacijenata.

Od dijagnostike provodimo UZ mozga, TCCD, imamo elektrofiziološki laboratorij za EEG, EEG poligrafiju, cjelonoćno snimanje, produženo snimanje nakon deprivacije spavanja), elektrofiziološki laboratorij za evocirane potencijale ( ABR, VEP Flash, VEP – GOSH protokol i ERG).

Ambulante za fizikalnu, radnu, logopedsku, defektološku, SI terapiju pretežno su namijenjene za djecu iz Zagreba i okoline koja dolaze na jednu ili dvije terapije, 1x tjedno ili 1x mjesečno.

 

Odjel Majka dijete

Na odjel dolaze na hospitalizaciju kroz 7-14 dana majke sa djecom iz cijele Hrvatske. Djeca tijekom boravka imaju fizijatrijski pregled, neuropedijatrijski pregled, po potrebi pregled psihologa, logopeda, defktologa, a uključuju se u polivalentnu terapiju ovisno o odstupanju (fizikalnu, radnu, logopedsku, defektološku, terapiju senzoričke integracije, robotsku terapiju). Majke se za vrijeme boravka educiraju za rad s djetetom kod kuće do sljedeće hospitalizacije.

 

 

Broj djece o kojima skrbimo

 

Dnevno pružamo oko 700 raznih terapija.

U Dnevnim bolnicama imamo oko 140 djece; u Dnevnoj bolnici za visokoneurorizičnu djecu 10, za dojenčad i malu djecu 30, za školsku djecu 100 djece dnevno.

Na odjelu MAJKA – DIJETE bude hospitalizirano kroz tjedan dana 30-35 majki s djecom. U Poliklinici se obavi oko 10 000 pregleda godišnje.

 

Broj zdravstvenih djelatnika

 

132 zdravstvena djelatnika ( liječnika 11, fizio terapeuta 32, radnih terapeuta 20, senzoričkih terapeuta 7, psihologa 5, defektologa 7, logopeda12, u dijagnostici 7, sestara 39)

 

SUDJELUJEMO U NASTAVI:

Mef - Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju -  predmet „Organizacija zdravstvene zaštite“ za studente 6. godine studija – područje „Dnevne bolnice“ .

KBC Rebro- Klinika za pedijatriju - PDS Pedijatrija - kolegij Neuropedijatrija.

Ministrastvo zdravlja – dio programa iz Specijalizacije iz Fizikalne medicine i rehabilitacije – područje Dječja Fizijatrija.

Zdravstveno veleučilište – nastavna baza za Katedru za Fizikalnu terapiju i Katedru za Radnu terapiju.

ERF - Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

U tijeku: pregovori s HZJZ, HZZO i Ministrastvom zdravlja za formiranje

Regionalnog registra za visokoneurorizičnu djecu i djecu s CP na Goljaku i

NACIONALNOG REGISTRA ZA NEURORIZIČNU DJECU I DJECU S CP U HZJZ.